POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Informacje wstępne

Serwisu Way2Send dostępnego pod adresem www.way2send.pl

 1. Niniejszy dokument (dalej zwany Polityką Prywatności) określa zasady przechowywania, gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu Way2Send dostępnego pod adresem www.way2send.pl  (dalej zwanego Serwisem).
  2. Dane osobowe użytkowników Serwisu chronione są w zakresie i w sposób określony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), zwanym w dalszej części Polityki Prywatności RODO.
 2. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Twoje dane chronimy przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. Realizując, obowiązek informacyjny określony w art. 13 RODO informujemy Cię o zasadach przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu:

§ 2 Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Way2Send Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bernardyńska 16A/U1 (PNA: 02-904 Warszawa), NIP: 9182162309, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000485721 (dalej: Administrator).
Z administratorem możesz się skontaktować listownie na adres: Bernardyńska 16B/U4 (PNA: 02-904 Warszawa), bądź przez e-mail: ksykula@way2send.pl lub telefonicznie: +48 508 261 823.

§ 3 Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować listownie na adres: Bernardyńska 16B/U4 (PNA: 02-904 Warszawa) bądź przez e-mail: iod@way2send.pl lub telefonicznie: +48 539 329 692.

§ 4 Cele przetwarzania,  podstawa prawna przetwarzania oraz okres przetwarzania danych, dobrowolność podania danych:

REALIZACJA UMOWY

Jeśli zawarli z nami Państwo umowę współpracy, prowadzenia konta użytkowania, w szczególności na świadczeniu usługi kompleksowej obsługi zamówień oraz prowadzenia Twojego konta użytkownika, to przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w związku z wykonywaną umową w celu jej realizacji, komunikowania się w sprawie jej wykonania za pomocą e-mail, rozmów telefonicznych i korespondencji tradycyjnej papierowej. Jeżeli jesteś reprezentantem lub osobą kontaktową występującą w imieniu naszego klienta lub kontrahenta, Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu kontaktu służbowego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Kontaktem służbowym jest dla nas wszelka korespondencja elektroniczna, papierowa, jak też kontakt telefoniczny dotyczący zawartej współpracy i realizowanej usługi, w szczególności dokonywanie uzgodnień, umawianie spotkań służbowych, udzielenie odpowiedzi na pytania, kierowanie informacji z naszej strony.

Dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu/ odpowiedzi na pytania, a następnie do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu. Dane niezbędne dla realizacji umowy/ rozpatrzenia reklamacji przetwarzane są przez czas niezbędny do jej realizacji, a następnie do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, jakie mogą wynikać z tytułu zawarcia umowy.

Podanie danych jest konieczne w celu zrealizowania umowy. Jeśli nie podasz danych, nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia. Podanie danych osobowych osób reprezentujących klienta/kontrahenta jest dobrowolne, niemniej bez podania danych, nie będziemy mieli możliwości kontaktowania się w sprawie realizacji zamówienia.

REALIZACJA OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH

Dane związane z umową przetwarzamy także w celach podatkowo – księgowych, wtedy to podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dane te przetwarzamy w terminach wskazanych ustawowo. Podanie danych jest konieczne. Brak ich podania uniemożliwi nam realizacje obowiązków prawnych.

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE ZWIĄZANE Z NASZĄ DZIAŁALNOŚCIĄ

Jeśli kontaktujecie się z nami Państwo za pomocą wiadomości e-mail, telefonujecie do nas lub za pomocą formularzy kontaktowych w celu umówienia prezentacji, spotkania, uzyskania większej ilości informacji na temat naszej oferty, to przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za jaki uważamy odpowiedz na zapytanie, utrzymanie konwersacji, udzielenie informacji. Dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu/ odpowiedzi na pytania/wysłanie zamówionego materiału, a następnie do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu. Korespondencję przechowujemy przez taki okres czasu w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej brak ich podania spowoduje, że nie będziemy mogli realizować celów w postaci odpowiedzi na Twoje zapytanie, etc.

ZBIERANIE DANYCH W RAMACH KONTAKTÓW BIZNESOWYCH

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera dane osobowe, np. podczas spotkań biznesowych, czy poprzez wymianę wizytówek, za pomocą LinkedIn, GoldenLine, etc. - w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Takie dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz jego kontrahenta z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dane przetwarzamy przez czas realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wcześniej złożysz sprzeciw wobec przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne, brak podanie danych uniemożliwi nam realizacje kontaktu.

PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I MARKETINGOWYCH

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od Administratora informacji marketingowych/handlowych drogą elektroniczną i/lub telefoniczną dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia w/w informacji.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 i kolejne ustawy prawo telekomunikacyjne w zakresie określonych form kontaktu oraz prawnie uzasadniony interes administratora z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z prowadzenie marketingu bezpośredniego. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzamy do momentu jej wycofania. Zgodę można w każdym momencie wycofać pisząc na adres e-mail wskazany w § 3 powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane związane z w/w celem przetwarzamy do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wycofania zgody, o której mowa powyżej. Podanie danych jest dobrowolne, brak podania danych uniemożliwi nam przesyłanie wiadomości marketingowych, co doprowadzi do braku wiedzy na temat naszych najnowszych ofert, akcji promocyjnych, marketingowych.

ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

Dane osobowe przetwarzane w związku ze złożoną reklamacją  przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na należytym rozpatrzeniu i obsłudze roszczeń. Jeżeli w zgłoszeniu reklamacyjnym zostaną podane dane osobowe szczególnej kategorii wówczas będziemy je przetwarzać na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO. Dane te przetwarzamy do momentu rozpatrzenia reklamacji oraz czas niezbędny po zakończeniu procesu reklamacyjnego w celach dowodowych.  Podanie danych jest konieczne w celu realizacji procesu reklamacyjnego. Brak podania danych uniemożliwi nam rozpatrzenie reklamacji,

OBRONA ROSZCZEŃ

Gdy powstanie taka potrzeba możemy przetwarzać dane osobowe w celach dochodzenia, ustalenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - co należy rozumieć jako realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora – do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wszczęcia postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia. Podanie danych jest konieczne, brak podania danych uniemożliwi nam realizacje naszego prawnie uzasadnionego interesu.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Posiadamy wtyczki portali społecznościowych Facebook, Instagram, LinkedIn w celu kontaktowania się z ich użytkownikami oraz przedstawiania na tych portalach przygotowanych przez Spółkę treści i promowania własnej działalności (w tym: informowania o nowych wydarzeniach), a także w celach analitycznych i statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na umożliwieniu kontaktowania się z użytkownikami portali, promocji własnej działalności i informowania o niej oraz w innych celach wskazanych poniżej. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników tych portali, gdy odwiedzają nasze profile, bądź wchodzą z nimi w interakcje (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości). Jeżeli polubisz nasz wpis lub go skomentujesz, to pamiętaj, że jest to widoczne dla innych użytkowników. Dane osobowe przechowujemy do czasu zgłoszenia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie poprzez kliknięcie „nie lubię”, cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza do wpisu a następnie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzania. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, brak podania danych nie spowoduje negatywnych konsekwencji.

Portal Kategoria osób Cel przetwarzania danych Podstawa prawna i okres przetwarzania danych Informacje dodatkowe
1. Facebook, Instagram Przetwarzamy dane osób, które polubiły nasz profil, dokonały subskrypcji Fanpage przez kliknięcie ikony „Lubię to", "Obserwuj", opublikowały swój komentarz pod postem na Fanpage i/lub Instagramie, opublikowały post na naszym Fanpage, wskazały polubienie lub inną reakcję na post lub komentarz na Fanpage i/lub Instagramie, skontaktowały się z nami poprzez wysłanie wiadomości, udostępniły innym użytkownikom post z naszego Fanpage i/lub Instagrama, dane osób biorących udział w konkursie - prowadzenie profilu,

- informowania o naszej aktywności,

- promowania wydarzeń, produktów,

- odpowiedzi na reakcje, komentarze, wiadomości,

- prowadzenia konkursu

Dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celach wskazanych w kolumnie obok do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub ustalanie celów przetwarzania. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w pkt 5 poniżej oraz administratorowi Facebook, Instagram, czyli Meta Platforms Ireland Limited (adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia). Nie przekazujemy danych poza EOG, niemniej nie mamy wpływu na przekazywanie danych przez Facebook.
WSPÓŁADMINISTROWANIE FACEBOOK

W ramach przetwarzania danych osobowych odwiedzających oraz użytkowników fanpage’a dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi użytkowników fanpage’a/ profil na Facebook, ponieważ mają wspólny cel i sposób przetwarzania danych, tj. prowadzenie własnych działań marketingowych i statystyk. Facebook w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage. W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Facebook tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających fanpage), które mogą być udostępniane Fundacji jako prowadzącemu fanpage. W tym zakresie Way2Send i Meta Platforms Ireland Limited są wspólnymi administratorami Państwa danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy Fundacją a Facebook (w tym informacje o celu współadministrowania, zakresach odpowiedzialności) są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

LinkedIn Dane osób, które odwiedzają profil, polubią lub skomentują naszą działalność zarządzanie profilem, odpowiedz na reakcje (komentarze, posty, wiadomości), jw Jeśli podczas wyświetlania naszej strony są Państwo zalogowani jako użytkownik portalu LinkedIn i następnie udostępnią nasz wpis na stronie LinkedIn, portal ten przypisze aktywność na stronie Państwa profilu. Aktualne informacje dotyczące polityki prywatności w LinkedIn mogą Państwo uzyskać na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy oraz https://privacy.linkedin.com/.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności:

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

Portale społecznościowe mają własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych, które wiążą ich użytkowników i do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani. Jeśli jesteś użytkownikiem takiego portalu przetwarzanie Twoich danych osobowych także podlega takim regulaminom i politykom i możesz korzystać z przysługujących Tobie w ich ramach uprawnień.

PLIKI COOKIE

Dane osobowe pozyskane wskutek funkcjonowania cookie przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za jaki uważamy konieczność otrzymania naszej strony internetowej, chęć prawidłowego wyświetlania strony użytkownikowi, czy kontrola liczby osób, które odwiedzają stronę. Przetwarzamy dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w związku z czym przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o czym więcej w § 7 Polityki prywatności (w tym miejscu także więcej informacji na temat pozostałych praw) i/lub kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail wskazany w § 3 Polityki prywatności.  Dane przetwarzamy przez czas realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jednak nie dłużej niż do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, brak podania danych nie spowoduje negatywnych konsekwencji.

Na początku odwiedzin naszej strony internetowej jesteście Państwo pytani o zgodę na instalację cookies na Państwa urządzeniu z art. 173 ustawy prawo telekomunikacyjne, innych aniżeli niezbędnych do funkcjonowania strony internetowej. Zgodę można cofnąć w każdym momencie bez wpływu na przetwarzanie danych do którego doszło przed jej wycofaniem.  W celu realizacji praw prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail wskazany w § 3 Polityki prywatności.  Podanie danych jest w pełni dobrowolne, brak podania danych nie spowoduje negatywnych konsekwencji.

§ 5 Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, tj.:

 • podmiotom uczestniczącym w procesie obsługi zamówienia (np. firmom kurierskim, operatorom systemów płatności),
 • firmie księgowej w celach księgowych oraz rozliczenia zawartej umowy współpracy,
 • kancelarii prawnej, jeśli będzie to niezbędne w celu obrony naszych roszczeń,
 • firmom świadczącym na naszą rzecz usługi hostingu, dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi z zakresu ochrony danych osobowych,

Ponadto przekażemy dane osobowe odpowiednim instytucjom państwowym i/lub publicznych jeśli zajdzie taka potrzeba w celu realizacji obowiązków prawnych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Korzystamy z usług Microsoft (np. e-mail), jednak dane przetwarzane są przez serwery znajdujące się w obszarze EOG i co do zasady nie przesyłamy danych poza obszar EOG.

§ 6 Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, lub organizacji międzynarodowych.

§ 7 Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. W zakresie, w jakim Twoje dane są lub będą przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres e-mailowy wskazany w  § 3 powyżej.
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 3. prawo żądania sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych, w tym danych zawartych w panelu konta internetowego;
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym profilujemy dane. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Administrator usunie dane niezwłocznie.
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w u strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

§ 8 Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Nie stosujemy narzędzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Serwis w sposób automatyczny pobiera informacja wyłącznie zawarte w plikach cookies. Sposób ich wykorzystania przez nasz Serwis opisany jest w poniżej w Polityce cookies.

§ 9 Przepisy końcowe

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 15.09.2022 r. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani tydzień przed wejściem nowej Polityki.

 

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies niezbędnych do funkcjonowania strony internetowej, czyli niewielkich informacji w postaci plików tekstowych, które są zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika (komputer, telefon, itp.).
 2. Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies niezbędnych do funkcjonowania strony internetowej w Twoim urządzeniu końcowym. Korzystając z ustawień przeglądarki internetowej, możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień w tym zakresie (np. usunąć pliki cookies lub blokować ich wykorzystanie w przyszłości). Poniżej znajdziecie Państwo informacje, które cookies są uważane za cookies niezbędne oraz inne, na które będziemy prosić, o wyrażenie zgody na ich instalacje na Państwa komputerze.
 3. Rodzaje cookies:
  1. Niezbędne pliki cookies: Ten rodzaj cookies jest niezbędny do funkcjonowania strony internetowej i nie może być wyłączony w naszych systemach. Niezbędne cookies są zazwyczaj używane w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, takie jak: ustawienie opcji prywatności, logowanie się lub wypełnianie formularzy. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby je zablokować, jednak strona nie będzie wtedy funkcjonowała prawidłowo.
  2. Analityczne pliki cookies: Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Jeśli zablokujesz ten rodzaj cookies nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.
  3. Funkcjonalne pliki cookies: Ten rodzaj cookies pomaga nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
  4. Reklamowe pliki cookies: W celu promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń, możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Ten rodzaj cookies służy do tego, aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam.
  5. Sesyjne cookies: Są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.
  6. Stałe cookies: Dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, układ treści, etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu:
  1. dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji użytkownika;
  2. zapamiętywania informacji o sesji użytkownika i jej utrzymywania;
  3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu, co umożliwia nam rozwój Serwisu i świadczone za jego pośrednictwem usługi,
  4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
  5. prawidłowego oraz sprawniejszego działania Serwisu,
 5. W ramach Serwisu możemy stosować pliki cookies które:
  1. umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
  2. służą do zapewnienia bezpieczeństwa,
  3. umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu, w tym wybór języka;
  4. umożliwiają zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień,
  5. umożliwiają dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań – Facebook, Google
  6. umożliwiają obsługę formularza kontaktowego oraz czasu HubSpot
 6. Poniżej typy plików cookies oraz szereg niezbędnych informacji na ich temat:

Niezbędne (6)

Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
__cf_bm Hubspot This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. 1 dzień HTTP Cookie
CookieConsent Cookiebot Stores the user's cookie consent state for the current domain 1 rok HTTP Cookie
embed/v3/counters.gif Hubspot Used to implement forms on the website. Session Pixel Tracker
JSESSIONID New Relic Preserves users states across page requests. Session HTTP Cookie
li_gc LinkedIn Stores the user's cookie consent state for the current domain 2 lata HTTP Cookie
test_cookie Google Used to check if the user's browser supports cookies. 1 dzień HTTP Cookie

Preferencje (4)

Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.

Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
lang [x2] LinkedIn Remembers the user's selected language version of a website Session HTTP Cookie
messagesUtk Hubspot Stores a unique ID string for each chat-box session. This allows the website-support to see previous issues and reconnect with the previous supporter. 179 dni HTTP Cookie
pll_language way2send.pl This cookie is used to determine the preferred language of the visitor and sets the language accordingly on the website, if possible. 1 rok HTTP Cookie

Statystyka (8)

Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
__hssc Hubspot Identifies if the cookie data needs to be updated in the visitor's browser. 1 dzień HTTP Cookie
__hssrc Hubspot Used to recognise the visitor's browser upon reentry on the website. Session HTTP Cookie
__hstc Hubspot Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes. 179 dni HTTP Cookie
_ga Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 lata HTTP Cookie
_gat Google Used by Google Analytics to throttle request rate 1 dzień HTTP Cookie
_gid Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 dzień HTTP Cookie
AnalyticsSyncHistory LinkedIn Used in connection with data-synchronization with third-party analysis service. 29 dni HTTP Cookie
hubspotutk Hubspot Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes. 179 dni HTTP Cookie

Marketing (14)

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
__ptq.gif Hubspot Sends data to the marketing platform Hubspot about the visitor's device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels. Session Pixel Tracker
_fbp Meta Platforms, Inc. Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 miesiące HTTP Cookie
_gcl_au Google Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. 3 miesiące HTTP Cookie
ads/ga-audiences Google Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. Session Pixel Tracker
bcookie LinkedIn Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. 2 lata HTTP Cookie
bscookie LinkedIn Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. 2 lata HTTP Cookie
fr Meta Platforms, Inc. Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 miesiące HTTP Cookie
IDE Google Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. 1 rok HTTP Cookie
lidc LinkedIn Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. 1 dzień HTTP Cookie
pagead/1p-user-list/# Google Tracks if the user has shown interest in specific products or events across multiple websites and detects how the user navigates between sites. This is used for measurement of advertisement efforts and facilitates payment of referral-fees between websites. Session Pixel Tracker
pagead/landing [x2] Google Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. Session Pixel Tracker
tr Meta Platforms, Inc. Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. Session Pixel Tracker
UserMatchHistory LinkedIn Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor. 29 dni HTTP Cookie
Nazwa cookies Rodzaj Ważność Zbierane dane Cel przetwarzania
HubsSpot
_hssrc – hubspot

__hssc + __hstc – hubspot

hubspotutk – hubspot

messagesUtk - hubspot

Dana sesja

Wygasa po 30 minutach

13 miesięcy

13 miesięcy

Zapisują sesje użytkownika

Zapisują sesje użytkownika

Śledzą użytkownika

Służą do przechowywania danych przeglądarki, czynności w serwisie

FACEBOOK
_fbp - Facebook - 30 dni Śledzi poruszanie się po stronach internetowych.

Ten plik cookie jest ustawiany przez Facebooka w celu wyświetlania reklam na Facebooku lub w sieci reklamowej facebooka, użytkownikom, kórzy wcześniej odwiedzili naszą witrynę.

pll_language Rok Zachowuje ustawienia językowego
GOOGLE
_ gid

_gcl_au –

_gat_UA-163781820-1

_ga

1 dzień

1 godzina

1 rok

Służy do rozróżniania użytkowników. Analizuje ruch na stronie internetowej.

Optymalizuje  i mierzy konwersję z reklam pobierając

Mierzy konwersję pobierając

Mierzy konwersję pobierając

 1. Zmiany ustawień przeglądarki internetowej mogą spowodować utrudnienia korzystania z niektórych funkcji dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 27.09.2022 r. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani tydzień przed wejściem w życie zmian.

KONTAKT

Way2Send Sp. z o.o.
ul. Bernardyńska 16a/U1
02-904 Warszawa
NIP: 9182162309
Regon: 061622330
KRS: 0000485721
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram