OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Administrator danych oraz informacje kontaktowe
Way2Send Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bernardyńskiej 16A/U4, 02-904 Warszawa. 

Kontakt możliwy za pośrednictwem: adresu e-mail kontakt@way2send.pl
Inspektor Ochrony Danych
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 
·        korespondencyjnie na powyższy adres z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” 
·        za pośrednictwem adresu e-mail iod@way2send.pl  
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 
Dane osobowe w postaci imienia i e-maila w celu przesłania linka z e-book są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażona zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna w celu przedstawienia e-booka.
Dane osobowe w postaci e-maila i numeru telefonu mogą być także przetwarzane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego w celu świadczenia usług marketingu bezpośredniego stanowiącego uzasadniony interes Spółki, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art.  6 ust. 1 lit. a RODO realizowanego na podstawie wyrażonych zgód poprzez wysyłkę informacji handlowych drogą elektroniczną (e-mail) oraz/lub wykonywanie promocyjnych i reklamowych połączeń telefonicznych. Dane osobowe są przetwarzane do czasu wycofania zgód i/lub zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych / żądania usunięcia danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dobrowolne podanie danych osobowych
Podanie danych jest dobrowolne. Nie podanie danych nie powoduje negatywnych konsekwencji. Nie podanie danych w postaci imienia i e-maila uniemożliwi wysyłkę linka z możliwością pobrania e-booka. Nie podanie danych w postaci e-maila i numeru telefonu uniemożliwi informowanie Pani/Pana o najnowszych promocjach, usługach, produktach, etc.
Okres przez który dane będą przetwarzane
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zrealizowania celu, nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych lub/i złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, np. firmom marketingowym, księgowym, świadczącym usługi IT, firmom świadczącym usługi z zakresu ochrony danych osobowych.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych (otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych) oraz ograniczenia przetwarzania. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto przetwarzamy dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W związku z tym, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w każdym momencie (art. 21 RODO). Po złożeniu sprzeciwu, Spółka nie będzie mogła przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  W przypadku złożenia sprzeciwu, gdy dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Spółka od razu przestanie przetwarzać dane. 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób: 

·        listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
·        przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
 ·        telefonicznie: (22) 531 03 00
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Przekazywanie danych poza EOG
Dane osobowe nie są przekazywane poza EOG ani do organizacji międzynarodowych.

KONTAKT

Way2Send Sp. z o.o.
ul. Bernardyńska 16a/U1
02-904 Warszawa
NIP: 9182162309
Regon: 061622330
KRS: 0000485721
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram