Polityka Prywatności

Serwisu Way2Send dostępnego pod adresem www.way2send.pl

1. Niniejszy dokument (dalej zwany Polityką Prywatności) określa zasady przechowywania, gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu Way2Send dostępnego pod adresem www.way2send.pl (dalej zwanego Serwisem).
2. Dane osobowe użytkowników Serwisu chronione są w zakresie i w sposób określony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), zwanym w dalszej części Polityki Prywatności RODO.
3. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Twoje dane chronimy przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
4. Realizując, obowiązek informacyjny określony w art. 13 RODO informujemy Cię o zasadach przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu:

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Way2Send Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bernardyńska 16A/U1 (PNA: 02-904 Warszawa), NIP: 9182162309, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000485721 (dalej: administrator).
Z administratorem możesz się skontaktować listownie na adres: Bernardyńska 16B/U4 (PNA: 02-904 Warszawa) bądź przez e-mail: ksykula@way2send.pl lub telefonicznie: +48 508 261 823.

Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować listownie na adres: Bernardyńska 16B/U4 (PNA: 02-904 Warszawa) bądź przez e-mail: gtytkowski@way2send.pl lub telefonicznie: +48 539 329 692.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu:

 • wykonania zawartej z nami umowy współpracy, w szczególności na świadczeniu usługi kompleksowej obsługi zamówień oraz prowadzenia Twojego konta użytkownika
 • dane osobowe, za dodatkową zgodą użytkownika mogą być również przetwarzane w celu przekazywania drogą elektroniczną informacji handlowych oraz ofert marketingowych dotyczących działalności naszego Serwisu;
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
 • niezbędność Twoich danych do wykonania zawartej z nami umowy współpracy i prowadzenia konta użytkownika (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych w zakresie otrzymywania od nas drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych dotyczących działalności naszego Serwisu (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • ciążące na nas obowiązki prawne, związane np. z rachunkowością i koniecznością rozliczenia zawartych umów współpracy (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
 • Podstawę przetwarzania może stanowić również nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). Mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby np. zapobiegać oszustwom, dochodzić i bronić się przed roszczeniami oraz zapewnić bezpieczeństwo serwisu i informacji.

Na tej podstawie nie możemy przetwarzać danych, jeśli Twoje prawa i wolności będą miały nadrzędny charakter nad naszym prawnie uzasadnionym interesem.

Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy,
Będziemy przetwarzać Twoje następujące dane:

 • imię i nazwisko, nazwa firmy,
 • adres miejsca siedziby,
 • dane kontaktowe (np. adresy poczty e-mail, nr telefonów),
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy współpracy.
Twoje dane osobowe, które będziemy przetwarzali w oparciu o przesłankę zgody na przekazywanie drogą elektroniczną informacji handlowych oraz ofert marketingowych dotyczących działalności naszego Serwisu będziemy przechowywać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofniesz zgodę.

Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom uczestniczącym w procesie obsługi zamówienia (np. firmom kurierskim, operatorom systemów płatności),
 • firmie księgowej w celach księgowych oraz rozliczenia zawartej umowy współpracy,
 • kancelarii prawnej, jeśli będzie to niezbędne w celu obrony naszych roszczeń,
 • firmom świadczącym na naszą rzecz usługi hostingu,

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, lub organizacji międzynarodowych.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. W zakresie, w jakim Twoje dane są lub będą przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na nasz adres e-mailowy wskazany w pkt 1.
b) prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
c) prawo żądania sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych,
d) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Możesz również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych dotyczących działalności naszego Serwisu. Jeśli skorzystasz, z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.
g) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w u strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
h) Prawo wniesienia skargi do organu. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale stanowi ono warunek zawarcia umowy współpracy, bowiem jest ono niezbędne do założenia i prowadzenia konta użytkownika Serwisu.

Jeżeli nie podasz nam swoich danych, możemy odmówić zawarcia umowy współpracy.

Podanie przez Ciebie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Nie stosujemy narzędzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Serwis w sposób automatyczny pobiera informacja wyłącznie zawarte w plikach cookies. Sposób ich wykorzystania przez nasz Serwis opisany jest w pkt 6 – 10 Polityki prywatności.

5. Prawo wglądu do przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz ich poprawiania, możesz dokonywać za pośrednictwem Panelu użytkownika lub kontaktując się z nami na dane wskazane w pkt 4.1. Polityki prywatności.
6. Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies, czyli niewielkich informacji w postaci plików tekstowych, które są zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika (komputer, telefon, itp.).
7. Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu:
a) dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji użytkownika;
b) zapamiętywania informacji o sesji użytkownika i jej utrzymywania;
c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu, co umożliwia nam rozwój Serwisu i świadczone za jego pośrednictwem usługi,
d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
e) prawidłowego oraz sprawniejszego działania Serwisu,
8. W ramach Serwisu możemy stosować pliki cookies które:
a) umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
b) służą do zapewnienia bezpieczeństwa,
c) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu,
d) umożliwiają zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień ,
e) umożliwiają dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
9. Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Korzystając z ustawień przeglądarki internetowej, możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień w tym zakresie (np. usunąć pliki cookies lub blokować ich wykorzystanie w przyszłości).
10. Zmiany ustawień przeglądarki internetowej mogą spowodować utrudnienia korzystania z niektórych funkcji dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

KONTAKT

Way2Send Sp. z o.o.
ul. Bernardyńska 16a/U1
02-904 Warszawa
NIP: 9182162309
Regon: 061622330
KRS: 0000485721
+48 22 355 01 67
biuro@way2send.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram